Brug for et energimærke?

Vi synliggør energiforbruget, og giver forslag til forbedringer

Hvad er et energimærke?

 

Et energimærke er et dokument, som oplyser om en ejendoms energimæssige tilstand. Energimærkning har to formål:

 

1. Mærkningen skal synliggøre bygningens energiforbrug og fungere som en varedeklaration, når en bygning sælges eller udlejes.

 

2. Mærkningen skal give et overblik over energimæssige forbedringer, som er rentable at gennemføre: Hvad de går ud på? Hvad de koster at gennemføre? Hvor stor en besparelse der kan opnås på el- og varmeregningen?

 

Energimærket giver forslag til forbedringen, som bør gennemføres i forbindelse med renoveringer og ombygninger. Energimærket giver køber mulighed for at vurdere boligens energimæssige tilstand, før der laves en købsaftale.

 

Det er lovpligtigt at energimærke alle enfamiliehuse, rækkehuse og flerfamiliehuse under 500 m2 ved salg eller udlejning. Kravet om mærkning gælder også for stuehuse til landbrugsbygninger, offentlige bygninger samt bygninger til handel og service.

 

Der er dog enkelte undtagelser uanset registrering i BBR, hvor der ikke skal laves energimærkning:
    • Sommerhuse
    • Bygninger, der købes med henblik på nedrivning
    • Fritliggende beboelser, der er mindre end 60 m2
    • Bygninger, der er fredede
    • Bygninger, hvor der ikke kan udarbejdes en retvisende energiberegning pga. væsentlige mangler i varmeanlæg eller klimaskærm

 

Professionel energimærkning af huse

 

Hos Botjek har vi samlet et stærkt team af medarbejdere, der er specialister i at udarbejde energimærkning til boliger, herunder energimærke til huse og nybyggeri. Vi har afdelinger fordelt over hele Danmark og vores medarbejdere har et stort kendskab til afdelingens lokalområde.

 

Kontakt os, hvis du ønsker at få et uforpligtende tilbud på et energimærke til din bolig eller hus udført af professionelle fagfolk med mange års erfaring fra dit lokalområde.

 

Nybyg

 

Alle nybyggede huse skal energimærkes ved ibrugtagning. I forbindelse med byggetilladelsen skal der ved nybyggeri udarbejdes en energirammeberegning, som skal vedlægges ansøgning om byggetilladelse.

 

Automatmærke

 

I 2011 blev der indført mulighed for at gennemføre en mærkning uden bygningsgennemgang: Et automatmærke. Der kan udarbejdes automatmærke, hvis ejendommen opfylder følgende kriterier:

 
    • Ejendommen skal være et fritliggende enfamiliehus, stuehus til landbrugsejendom, række- eller kædehus med lodret adskillelse
    • Ejendommen skal være opført efter 1. januar i kalenderåret 25 år inden energimærkningen finder sted
    • Varmeforsyningen i ejendommen skal være naturgas, olie, fjernvarme, el (herunder varmepumper) og biobrændsel med centralvarmeanlæg. Der tages således ikke hensyn til supplerende varmeanlæg som solvarme, brændeovn og lignende

 

Automatmærket udarbejdes udelukkende på baggrund af ejerens oplysninger og informerer om bygningens energimæssige stand i henhold til bygningsreglementet på opførelsestidspunktet. Er der foretaget væsentlige energimæssige forbedringer af huset siden opførelsen, anbefale Botjek at der foretages en almindelig energimærkning.

 

Energimærkning og gyldighed

 

Et energimærke for en helårsbolig gælder i 10 år. Mærkeskalaen går fra A til G og svarer til den, som kendes fra en række energiforbrugende produkter bl.a. hårde hvidevarer.

 

Du kan tjekke, hvilket energimærke din bolig er registreret med på Energistyrelsens side SparEnergi.dk

 

Hvordan laves et energimærke

 

Når du får besøg af en energikonsulent, skal du udfylde et spørgeskema sammen med konsulenten. Energikonsulenten vil bl.a. gerne have oplyst, om der er blevet hulmursisoleret i din ejertid eller om der er foretaget væsentlige om- og tilbygninger, hvor der i denne forbindelse er foretaget ekstra isolering. Endvidere vil Botjek gerne se eventuelle tegninger og hulmursattester over ejendommen.

 

Energikonsulenten gennemgår din ejendoms forskellige bygningsdele og kvaliteten af isoleringen for f.eks. ydervægge, vinduer/døre, lofter, gulve og varmeanlæg. Bygningen måles op. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

 

Det beregnede forbrug er en ret præcis indikator for bygningens energimæssige kvalitet. I modsætning til det faktiske forbrug, som naturligvis er stærkt afhængig af både vejret og de vaner, som bygningens bruger har. Nogle sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuld af teenagere, som bruger store mængder vand.

 

Energimærket fortæller om bygningens kvalitet; ikke om måden, den bruges på, eller om vinteren var kold eller mild. Energimærket bliver udarbejdet efter konsulentens besøg på baggrund af det indsamlede materiale og der udsendes en færdig rapport til sælger og mægler.

 

Få en pris på udarbejdelse af energimærke

 

Hos Botjek har vi ingen listepriser, men beregner individuelle tilbud for hver enkelt kunde. Vi har valgt at gøre det på denne måde, fordi hver opgave er unik. Når vi beregner individuelle priser på energimærkning, er du som kunde sikker på at få en skarp pris hver gang.

 

Vi kan beregne en pris på energimærke eller en samlet pris for energimærkning og en eller flere af de andre ydelser, vi tilbyder.

 

Kontakt din lokale Botjek afdeling og få et tilbud på mærkning af dit hus.

 

Læs mere om gældende regler og krav på Energistyrelsens hjemmeside

Læs mere om energimærkning bygninger og erhvervsejendomme under vores erhvervssektion