Brug for en tilstandsrapport?

Få tjekket tilstanden på din bolig, og få styr på skaderne

Hvad er en tilstandsrapport?

 

En tilstandsrapport er resultatet af en byggeteknisk gennemgang under huseftersynsordningen.

 

Når du sælger din bolig, er du ansvarlig for fejl og mangler i op mod 10 år efter salget. Det ansvar kan du kun blive fritaget for, hvis du har en gyldig tilstandsrapport og elinstallationsrapport samt et tilbud på en ejerskifteforsikring. Begge de nævnte rapporter og et tilbud om en ejerskifteforsikring skal foreligge inden køber afleverer et købstilbud og/eller skriver under på selve købsaftalen.

 

Bestil tilstandsrapport til hus, lejlighed og sommerhus hos os ved at udfylde kontaktformularen her på siden.

 

Tilstandsrapporter udarbejdes af en bygningssagkyndig

 

Tilstandsrapporter udarbejdes af en bygningssagkyndig, som er beskikket af Erhvervsstyrelsen. Den bygningssagkyndige er upartisk og repræsenterer hverken køber eller sælger, men laver en tilstandsrapport, som giver et professionelt og neutralt billede af synlige skader på boligen.

 

Tilstandsrapporter er gyldige fra og med den dag, hvor den bygningssagkyndige indberetter dem. Indberetning skal foretages senest 14 dage efter boligen er gennemgået. Rapporten er gyldig i 6 måneder og skal derefter fornyes (hvis boligen ikke i mellemtiden er solgt eller taget af markedet).

 

Det er sælger af boligen, der skal bestille en tilstandsrapport hos Botjek. Du kan også få din ejendomsmægler til at formidle kontakt til et forsikringsselskab, der så finder en bygningssagkyndig (mægleren må ikke formidle den direkte kontakt mellem sælger og bygningssagkyndig).

 

En tilstandsrapport består af tre dele:

 

    • Den bygningssagkyndiges resultater af selve huseftersynet og karakter af de enkelte bygningsdele
    • Sælgers egne bemærkninger og oplysninger om eventuelle skader på boligen
    • Bygningskonstruktioner - oplysninger til ejerskifteforsikringen

 

Tilstandsrapporten indeholder også oplysninger om tagets gennemsnitlige restlevetid for den del af taget, der forventeligt vil have den korteste restlevetid – og om bygningsdelen forventes at holde højst fem år, mellem fem og ti år eller forventes at ville holde længere end 10 år.

 

Oplysninger om restlevetid gives ud fra et opslag i en restlevetidstabel, der bygger på en gennemsnitsbetragtning med hensyn til anvendte materialer. Den bygningssagkyndige foretager ikke et selvstændigt skøn, og den pågældende bygningsdel kan derfor grundet lokale, geografiske forhold, slid fra vind og vejr, manglende vedligeholdelse eller materialesvigt, vise sig at have en kortere restlevetid end angivet.

 

Tilstandsrapporten afsluttes med en generel hustypebeskrivelse, som beskriver de særlige forhold, der knytter sig til netop denne hustype, som tilstandsrapporten vedrører. Nogle bygninger kan være om- og tilbygget i et omfang, der kræver mere end en enkelt hustypebeskrivelse.

 

Forhold som ikke er indeholdt i tilstandsrapporten:


    • El- og VVS installationernes funktion (se bl.a. eltjek og eleftersyn)
    • Sædvanligt slid og normal vedligeholdelsesstand
    • Småting, der ikke påvirker bygningens brug eller værdi særlig meget
    • Bygningens placering på grunden
    • Bygningens planløsning
    • Bygningens indretning
    • Løsøre f.eks. hårde hvidevarer
    • Udendørs svømmebassiner og pumpeanlæg
    • Markiser og baldakiner
    • Installationer udenfor bygningerne
    • Bygningens æstetisk og arkitektur
    • Bygningens lovlighed (bortset fra åbenlyse overtrædelser af bygningslovgivningen)

 

Hvordan laves en tilstandsrapport

 

Botjek skal ud at besigtige ejendommen. Inden kundebesøget indhenter sælger, Botjek og mægler de tilgængelige oplysninger på ejendommen: Bl.a. BBR-oplysninger, evt. tegninger og beskrivelse af ejendommen.

 

Ved besigtigelsen giver vi en kort introduktion af Huseftersynsordningen og gennemgår sælgers oplysninger om ejendommen: Sælgeroplysningsskema. Skemaet indeholder spørgsmål om nuværende og tidligere forhold omkring ejendommen. Den bygningssagkyndige er behjælpelig med udfyldelse af skemaet.

 

Den bygningssagkyndige foretager derefter en visuel gennemgang af huset. Der vurderes og registreres forhold, som umiddelbart kan ses. Eftersynet foretages uden destruktive indgreb i bygningen. Den bygningssagkyndige bruger enkelte hjælpemidler, men fjerner ikke gulvtæpper, sænkede lofter osv.


Der kan derfor være skader, som den bygningssagkyndige ikke har mulighed for at opdage og som ikke er registreret i tilstandsrapporten. Disse skader dækkes normalt af ejerskifteforsikringen.


Under gennemgangen af ejendommen efterses hver enkelt bygningsdel og den bygningssagkyndige giver en karakter, hvis der er skader eller forhold, der kan give nærliggende risiko for skader. Karakteren viser, hvilken betydning skaden har for den enkelte bygningsdel og/eller andre bygningsdele.


Der anvendes et karaktersystem med seks karakter. Karaktererne er alene byggetekniske vurderinger. De siger intet om prisen for udbedring af eventuelle skader.

 

UN: Undersøges nærmere
Beskriver forhold, hvis konsekvens ikke kan fastlægges tilstrækkeligt ved gennemgangen. Det kan være en alvorlig skade. Så art, omfang og konsekvens bør altid afklares.
 

K3: Kritiske skader
Beskriver skader, som vil påføre svigt af bygningsdelens funktion inden for overskuelig tid og som risikerer at medføre skader på andre bygningsdele.
 

K2: Alvorlige skader
Beskriver skader, som vil medføre svigt af bygningsdelens funktion indenfor overskuelig tid, men ikke vil medføre skader på andre bygningsdele.
 

K1: Mindre alvorlige skader
Beskriver skader, der ikke har indflydelse på bygningsdelen eller bygningens funktion.
 

K0: Kosmetiske skader
Beskriver skader eller forhold, der kan påvirke købers indtryk af boligen.
 

IB: Ingen bemærkninger
Beskriver, at bygningsdelen ikke giver anledning til bemærkninger.

 

Efter besigtigelsen fortæller den sagkyndige i hovedtræk, hvad der er fundet af skader. Du er selvfølgelig altid velkommen til at stille spørgsmål til både besigtigelse og tilstandsrapport.


Efter kundebesøget udarbejdes den endelige rapport. Tilstandsrapporten er både borgeroplysning fra ekspert til borger og et byggeteknisk/juridisk dokument fra ekspert til ekspert. Rapporten forsøges udformet så let forståelig som muligt, men skal også være skrevet i et sprog som ”holder i retten”.
 

Tilstandsrapport på lejlighed

 

Der skal udarbejdes tilstandsrapport og elinstallationsrapport på både lejligheden og på det bygningsmæssige fælleseje, der er ved selve ejendommen, hvis der ønskes et tilbud på ejerskifteforsikring fremlagt ved handlen.

 

I de tilfælde, hvor det bygningsmæssige fælleseje er omfattende, kan det være bekosteligt at få udført de nødvendige tilstandsrapporter. Derfor vælger nogle tilstandsrapport, elinstallationsrapport og dermed ejerskifteforsikring fra. Teknisk set betyder det, at du som sælger opretholder et ansvar for fejl og mangler i 10 år, hvilket er lang tid at kunne risikere at hæfte for eventuelle fejl og mangler ved en gammel lejlighed.

 

Ønsker du som sælger at blive fritaget for dette ansvar, så kontakt os og få et godt tilbud på rapporter på din lejlighed.

 

Få et godt tilbud med en fast pris

 

Vi har ingen listepriser, men beregner individuelle tilbud til hver enkelt kunde. Det gør vi, fordi hver opgave er unik og vi på den måde har mulighed for at beregne en skarp pris på tilstandsrapport til dig – eller en samlet pris på tilstandsrapport og en eller flere af de andre ydelser, vi tilbyder.

 

Kontakt din lokale Botjek afdeling og få et tilbud på lige netop de ydelser, du har behov for i forbindelse med køb eller salg af din bolig.